Rất nhiều người sử dụng Google Calendars để ghi nhớ các cuộc hẹn, lịch làm việc, sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp hoặc gia đình. Google Calendars cho phép bạn tạo nhiều lịch biểu, bạn có thể chia sẻ với những người khác nhau hoặc mục đích khác.

Tạo Calendars mới

Đăng nhập vào tài khoản Google, trên thành công cụ bên phải chọn Calendars

Trên thành công cụ bên phải chọn Calendars
Trên thành công cụ bên phải chọn Calendars

Click mũi tên kế bên My Calendars – > Create new calendar, đặt tên lịch biểu, sau đó chọn Save.

Tạo calendar mới
Tạo calendar mới

Chia sẻ Calendars

Nhấp mũi tên kế bên Calendars muốn chia sẻ, chọn “Share this Calendars”.

Chia sẻ calendar đã tạo
Chia sẻ calendar đã tạo

Nếu bạn muốn công khai lịch biểu chọn “Make this calendar public”, thêm option “Share only my free/busy information (Hide details)” để ẩn thông tin chi tiết. Hình dưới là lịch biểu cá nhân, nên tôi sẽ không công khai.

Nhập địa chỉ email người bạn muốn chia sẻ
Nhập địa chỉ email người bạn muốn chia sẻ

Ghi chú: nếu bạn công khai lịch biểu của mình, nó sẽ xuất hiện trên Google search, bạn cần cẩn trọng khi public thông tin trên lịch này.

Trong mục “Share with specific people”, nhập địa chỉ email người bạn muốn chia sẻ, chọn quyền hạn cho người được chia sẻ ở option “Permission Settings”.

Xoá chia sẻ

Nhấp mũi tên kế bên Calendars đã chia sẻ, chọn “Share this Calendars”.
Click chọn thùng rác cuối email người được chia sẻ để xoá.

Xoá chia sẻ
Xoá chia sẻ