Nếu bạn muốn giảm kích thước ảnh hàng loạt để tiết kiệm thời gian, phần mềm ImageConverter sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn một cách tốt nhất. Bạn không cần phải cài đặt, dung lượng thấp, giảm kích thước nhưng chất lượng ảnh hầu như không thay đổi.

ImageConverter
ImageConverter

Mục Input folder là chọn đường dẫn thư mục ảnh cần giảm kích thước, khung Output Folder chọn đường dẫn thư mục chứa ảnh kết quả. Bạn bỏ chọn Process subfolders nếu không muốn phần mềm xử lý các ảnh chứa trong thư mục con của thư mục đã chọn. Tới mục Size, bạn có thể chọn Relative để giảm kích thước ảnh theo tỉ lệ, hoặc chọn Absolute để giảm kích thước theo kích thước tùy ý. Nếu muốn xuất ra định dạng JPEG, nhập số trực tiếp tại JPEG compression quality để tăng giảm chất lượng ảnh so với ảnh ban đầu.

Ngoài ra, phần mềm cho phép bạn đổi định dạng ảnh sang BMP, GIF, TIFF, PNG (với những định dạng này thì phần mềm không cho phép chọn chất lượng ảnh). Cuối cùng, bấm Process để tiến hành thực hiện. Nếu thanh chạy chỉ đến vạch cuối cùng, là bạn có thể quay lại thư mục theo Output Folder để xem ảnh.

Ngoài ra phần mềm còn cho phép bạn đổi định dạng ảnh sang các định dạng phổ biến khác. Bạn download phần mềm này tại địa chỉ http://tinyurl.com/imageconverter (1,17 MB).

MỸ TRINH(Thế giới @)