Google không thể tự động đồng bộ danh bạ email giữa các tài khoản, nhưng bạn có thể thực hiện bằng cách xuất danh bạ từ tài khoản này ra file csv, sau đó đưa vào tài khoản khác.

Chuyển danh bạ email giữa các tài khoản google
Chuyển danh bạ email giữa các tài khoản google

Bước 1: Xuất danh bạ từ tài khoản Google thứ nhất

Trong Google Apps -> Contacts

chuyen-danh-ba-google-mail-1
Chọn email bạn muốn chuyển hoặc chọn tất cả
Chọn More -> Export
Chọn More -> Export
Chọn danh bạ bạn muốn chuyển
Chọn danh bạ bạn muốn chuyển
File CSV sẽ được tải xuống thư mục download mặc định trên máy với tên "Google Contacts". Bạn đổi tên khác và chuyển file đến thư mục Google Contacts để tránh nhầm lẫn.
File CSV sẽ được tải xuống thư mục download mặc định trên máy với tên “Google Contacts”. Bạn đổi tên khác và chuyển file đến thư mục Google Contacts để tránh nhầm lẫn.

Bước 2: Đưa danh bạ vào tài khoản Google thứ hai

Đăng nhập vão tài khoản Goolge thứ 2, chọn More -> Import
Đăng nhập vão tài khoản Goolge thứ 2, chọn More -> Import
Chọn Choose File tìm đến file csv vào tải
Chọn Choose File tìm đến file csv vào tải
Chọn Import
Chọn Import
Danh bạ sẽ được đưa vào "My Contacts" của tài khoản Google thứ 2.
Danh bạ sẽ được đưa vào “My Contacts” của tài khoản Google thứ 2.